Βρείτε μας κι εδω

Τρίτη, 8 Αυγούστου 2017

Ηλίας Παναγιώταρος: Παράνομη η επιβάρυνση των δανειοληπτών με τα ποσά της εισφοράς του ν. 128/1975 και των ανατοκισμών αυτών


Αποτέλεσμα εικόνας για Παράνομη η επιβάρυνση των δανειοληπτών με τα ποσά της εισφοράς του ν. 128/1975Με τον νόμο 128/1975 (ΦΕΚ Α’ 78/28-8-1975), επιβλήθηκε από το έτος 1976 εισφορά σε βάρος των πιστωτικών ιδρυμάτων στην Ελλάδα, περιλαμβανομένης και της Τράπεζας της Ελλάδος, επί των χρεωστικών τόκων πάσης φύσεως δανειακών συμβάσεων, υπέρ του λογαριασμού που τηρείται στην τελευταία για επιστροφές διαφόρων τόκων σε εξαγωγικές επιχειρήσεις. Σύμφωνα με το άρθρο 1 του ιδίου νόμου, το ετήσιο άνοιγμα του λογαριασμού αυτού καλύπτεται από το Δημόσιο, με ειδική πίστωση του Κρατικού προϋπολογισμού, σύμφωνα με κοινή απόφαση των τότε αρμοδίων υπουργών.

Κατά πάγια τακτική των τραπεζών και με βάση σχετικό όρο των δανειακών συμβάσεων, η επιβάρυνση των, από την εισφορά (φόρο) αυτή, μετακυλίεται στους δανειολήπτες, ουσιαστικά προσαυξάνοντας το επιτόκιο με το οποίο συνυπολογίζεται, με τα δύο ποσά να εμφανίζονται περιοδικά σαν ένα, χωρίς τον κατ’ είδος οφειλόμενο διαχωρισμό. Τα ποσοστά της εισφοράς αυτής ήταν 1% μέχρι 3-8-1997, 1,20% μέχρι 31-3-2000 και 0,60% μέχρι σήμερα ( 0,12% για τα στεγαστικά δάνεια).

Οι τόκοι των τραπεζικών πιστώσεων που περιλαμβάνουν και τα ποσά της εισφοράς, λογίζονται και φέρονται στη χρέωση των λογαριασμών είτε ανά μήνα είτε ανά τρίμηνο ή εξάμηνο, παρά τα ρητά προβλεπόμενα από το άρθρο 12 του ν. 2601/1998 περί υποχρεωτικού ανατοκισμού τόκων κατ’ ελάχιστες εξάμηνες περιόδους (πανωτόκια). Με την μη νόμιμη αυτή μεθόδευση, πέραν των παρανόμων ανατοκισμών των τόκων με συχνότητα μικρότερης του εξαμήνου, οι τράπεζες κάνουν ανατοκισμό και των ποσών της εισφοράς Ν. 128/1975 χωρίς νόμιμο δικαίωμα, δεδομένου ότι το κατ’ εξαίρεση δικαίωμα ανατοκισμών που έχουν αποκλειστικά και μόνο σε τόκους (και όχι σε φόρους) όπως η εισφορά του ν. 128/1975, ο ΕΦΤΕ που ίσχυσε παλαιότερα καθώς και σε άλλα ποσά προμηθειών, εξόδων, ασφαλίστρων κ.λ.π. που χρεώνουν σε έντοκους δανειακούς λογαριασμούς.

Το Εθνικό Ινστιτούτο Χρηματοπιστωτικών Ερευνών (ΕΙΧΕ) που είναι εξειδικευμένη μη κερδοσκοπική αστική εταιρεία έρευνας και προστασίας των καταναλωτών από τις τράπεζες και έκανε την αποκάλυψη της δόλιας και αδιαφανούς αυτής μεθόδευσης που εφαρμόζουν με τρόπο απόλυτα εναρμονισμένο όλες οι τράπεζες της Ελλάδας, συμπεριλαμβανομένων και των ξένων, έχει συντονίσει την έκδοση 81 δικαστικών αποφάσεων επί ανακοπών κατά διαταγών πληρωμής τραπεζών, πολλές από τις οποίες είναι και δεύτερου βαθμού και ήδη αμετάκλητες, που ακυρώνουν τις διαταγές πληρωμής λόγω παράνομων ανατοκισμών της εισφοράς του ν. 128/1975. Από τούτο, προκύπτει ότι όλες οι απαιτήσεις των τραπεζών από πάσης κατηγορίας δάνεια, για τις οποίες εκδίδονται διαταγές πληρωμής, δεν είναι νόμιμες ούτε εκκαθαρισμένες αλλά ούτε και βέβαιες, χαρακτηριστικά τα οποίο είναι εκ του νόμου απαραίτητες προϋποθέσεις για την έκδοση διαταγής πληρωμής.

Πέραν τούτων και από πρόσφατο έγγραφο του υπ. Oικονομικών (ΓΛΚ αριθ. Πρωτοκ. Ζ/35927ΔΠΓΚ με ημερομηνία 08/05/2017 προς τη Διεύθυνση Χρηματοδοτικής Πολιτικής) συνάγεται ότι ο παραπάνω μηχανισμός από το 1976 της εισφοράς του ν. 128/1975 για την ενίσχυση των εξαγωγών έχει καταργηθεί ενώ, αντίθετα, συνεχίζεται μέχρι σήμερα η επιβάρυνση των δανειοληπτών με την εισφορά αυτή. Το κείμενο του εγγράφου αυτού έχει ως εξής: « Απαντώντας στο ανωτέρω σχετικό, με το οποίο διαβιβάστηκε στην υπηρεσία μας μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο οποίο ζητείται ο Κωδικός Αριθμός Εισόδου στον οποίο εγγράφονται τα έσοδα του Ειδικού Λογαριασμού του ν. 128/1975, σας πληροφορούμε ότι το προϊόν του εν λόγω λογαριασμού παρακολουθείται από την Τράπεζα της Ελλάδος αλλά δεν αποτελεί έσοδο του Κρατικού Προϋπολογισμού και, κατά συνέπεια, δεν εμφανίζεται σε Κ.Α. Εσόδου».

Με βάση τα παραπάνω και με δεδομένο ότι η Ε.Ε απαγορεύει αυστηρά οποιαδήποτε κρατική επιχορήγηση οποιουδήποτε για οποιοδήποτε λόγο, είναι πλέον σίγουρο ότι η πρόσφατη αυτή αποκάλυψη ανατρέπει την νομιζόμενη νομιμότητα της συνεχιζόμενης επιβολής στους δανειολήπτες της εισφοράς ν. 128/1975.


Ερωτώνται οι αρμόδιοι υπουργοί, α) Οικονομικών, β)Δικαιοσύνης, Διαφάνειας & Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων:

1.Γιατί συνεχίζεται η επιβάρυνση των δανειοληπτών με την εισφορά του ν. 128/1975 ενώ έχουν καταργηθεί και η σύνδεσή της με τον προϋπολογισμό του κράτους, όπως γινόταν παλαιότερα και η δυνατότητα του κράτους να παρέχει επιδοτήσεις;

2.Βάσει ποιων διατάξεων συγκεντρώνονται τα ποσά της εισφοράς, από ποιον, σε ποια συνολικά ποσά κατ’ έτος από το 1985, σε ποιους διατίθενται οι πιστώσεις και υπό ποια μορφή –αιτιολογία;

3.Πώς εκδίδονται μη νόμιμα διαταγές πληρωμής για απαιτήσεις τραπεζών που περιλαμβάνουν και παράνομους ανατοκισμούς της εισφοράς;

4.Με δεδομένο ότι κάθε χρόνο εκδίδονται περίπου 80.000 διαταγές πληρωμής με αιτήσεις τραπεζών και ότι οι παράνομοι ανατοκισμοί της εισφοράς ν. 128/1975 υπάρχουν σε όλες τις τραπεζικές πιστώσεις, πως θα μπορέσει να αντιμετωπίσει το Δημόσιο ενδεχόμενο καταιγισμού αγωγών για το πρόδηλο σφάλμα των δικαστών να κάνουν δεκτές τις αιτήσεις αυτές των τραπεζών;

5.Εάν η συνεχιζόμενη διπλή επιβάρυνση των δανειοληπτών (με τα ποσά και με τους ανατοκισμούς τους) που ενδεχόμενα συνεπάγεται τη διάπραξη ποινικά κολάσιμων πράξεων, όπως τοκογλυφία, απάτη εκβίαση καταπίεση, παράβαση καθήκοντος, έχει γίνει ποτέ αντικείμενο έρευνας και αξιολόγησης των αρμοδίων εισαγγελικών αρχών και ποια τα αποτελέσματα;

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου